Corporate
Jongeren
Ouders & Verzorgers
Verwijzers & Professionals
 • a
 • a
 • a
 • Home
 • Jongeren
 • Ouders & Verzorgers
 • Verwijzers & Professionals

Corporate

JOOZT

JOOZT (Jeugd, Opvoeding, Onderwijs, Zorg, Toekomst), onderdeel van LSG-Rentray,  is een provinciale jeugdzorginstelling werkzaam in de provincies Utrecht en Gelderland. De zorg is er voor kinderen en jongeren met complexe en meervoudige problematiek en voor hun ouders. JOOZT biedt zowel ambulante als residentiële hulpverlening. Het aanbod aan residentiële hulpverlening (dagbehandeling, behandelgroepen, gezinshuizen, Fasehuis, ‘Beter met Thuis’) verschilt per provincie. Hieronder volgt een overzicht.

Uitgangspunten
Belangrijke uitgangspunten in de hulpverlening van JOOZT zijn de eigen verantwoor-
delijkheid en de mogelijkheden van het kind of de jongere en die van zijn of haar ouders/verzorgers. JOOZT werkt competentie- en systeemgericht. Er wordt altijd gekeken naar het positieve gedrag en de vaardigheden van de kinderen en jongeren. Daarnaast is er veel aandacht voor de invloed die mensen uit hun directe omgeving hebben op hun gedrag. Vaak kunnen de problemen thuis worden opgelost. Soms zijn de problemen te ingewikkeld en is er meer begeleiding gewenst. Het kan dan nodig zijn dat het kind of de jongere tijdelijk ergens anders woont, bijvoorbeeld in een gezinshuis of leefgroep van JOOZT.

Wonen, school/werk, vrije tijd
Bij JOOZT worden wonen, school/werk en vrije tijd geïntegreerd aangeboden. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de onderwijsinstellingen op het eigen terrein of in de naaste omgeving. De kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van verschillende therapieën. Daarnaast is er een gevarieerd aanbod aan vrijetijdsbesteding, afgestemd op ieders individuele (hulp)vraag. Er is keuze uit sport en spel, sociaal-culturele en muzikale activiteiten. Verschillende modules zijn ook apart inzetbaar, eventueel in combinatie met andere hulpvormen.

Onderzoek als basis voor hulpverlening
Op het terrein van JOOZT in Maarsbergen (Utrecht) is polikliniek Traverse, onderdeel van LSG-Rentray, gehuisvest. Samen met Traverse wil JOOZT de (meervoudige) zorgvraag van kinderen en jongeren beter beantwoorden. Vanuit een systeemgerichte visie biedt Traverse psychodiagnostisch onderzoek en/of behandeling aan kinderen en jongeren van 6 t/m 21 jaar. Onderzoek maakt de aard van de problemen inzichtelijker. Op basis daarvan kan een passend behandeladvies worden geformuleerd om het probleemgedrag te verminderen of op te heffen.

Ambulante hulpverlening in Gelderland en Utrecht
De ambulante hulpverlening van JOOZT is gericht op problemen die te maken hebben met opvoeding, persoonlijkheid, gezag en sociale vaardigheden. Een ambulant begeleider bezoekt het gezin en ondersteunt de ouders meestal voor de duur van maximaal een jaar.

JOOZT biedt verschillende ambulante hulpvormen:

 • Intensieve begeleiding wordt doorgaans voor een korte periode ingezet, vaak gevolgd door een minder intensieve vorm van begeleiding.

 

 • Ambulante begeleiding wordt ook ingezet wanneer kinderen of jongeren tijdelijk niet meer thuis wonen. De begeleiding kan verschillende doelen dienen. Bijvoorbeeld om samen met de ouders te zorgen dat het kind of de jongere weer thuis komt wonen.

 • Nieuwe Perspectieven’ is een begeleidingsvorm van JOOZT die op indicatie wordt ingezet. Het is een ambulante interventie voor jongeren (vanaf 12 jaar) die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen. De jongere krijgt een coach toegewezen die gedurende drie maanden intensief met hem of haar optrekt. De begeleiding richt zich op de leefgebieden waar de problemen zich voordoen (school, vrienden, dag-besteding, gezondheid, gezinsleven, financiën). De jongere leert gebruik te maken van de positief ingestelde contacten in zijn of haar netwerk. Ouders worden er zo veel mogelijk bij betrokken.

 

 • ‘Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer’ is bestemd voor jongeren die terugkeren uit detentie of vanwege ernstige delicten in beeld zijn bij justitie. JOOZT biedt hier intensieve individuele nazorginterventie voor een periode van gemiddeld negen maanden. Jongeren kunnen zichzelf aanmelden of aangemeld worden door bijvoorbeeld het Veiligheidshuis, PI, JJI of JeugdzorgPlus-instellingen.

Residentiële hulpverlening in Gelderland
In De Glind en Barneveld biedt JOOZT verschillende vormen van residentiële hulpverlening. Kinderen en jongeren (tot 18 jaar) met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen op het gebied van wonen, school en/of vrije tijd kunnen in De Glind terecht voor een 24-uursverblijf en -behandeling in een Gezinshuis of Leefgroep. 

 

 • In de Gezinshuizen kunnen kinderen en jongeren wonen die duidelijk baat hebben bij begeleiding en/of ondersteuning binnen een gezinsklimaat met professionele begeleiding van gezinshuisouders.

 

 • In de Leefgroepen kunnen kinderen en jongeren profiteren van een opvoedklimaat waar structuur geboden wordt. Meerdere pedagogisch medewerkers verdelen hier de aandacht en zorg.
 • 

 

NB: In De Glind wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van het aanbod van de J.H. Donnerschool voor speciaal onderwijs. Daarnaast is er een gevarieerd aanbod aan vrijetijdsbesteding, afgestemd op de (hulp)vraag.

* Jeugddorp De Glind is een klein dorpsgemeenschap waar kinderen en jongeren, die niet meer bij hun ouders wonen, in een zo normaal mogelijke omgeving opgroeien. De combinatie van de faciliteiten van wonen, zorg, vrije tijdsvoorzieingen (o.a. kinderboerderij, voetbal, zwembad) en onderwijs bieden hen nieuw perspectief. Meer informatie over Jeugddorp De Glind kunt u lezen op de website van De Glind en de Rudolpstichting.
 

Het Fasehuis in Barneveld is bedoeld voor jongeren die willen leren om zelfstandig te leven en daar nog begeleiding bij nodig hebben. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar. Het Fasehuis van JOOZT heeft in Barneveld ook een locatie waar jongeren met ambulante begeleiding op kamers kunnen wonen.

Residentiële hulpverlening in Utrecht
JOOZT vervult een achtervangfunctie voor de Utrechtse jeugdzorg. Kinderen en jongeren die wegens ernstige gedragsproblemen niet elders geplaatst kunnen worden, kunnen bij JOOZT terecht.

JOOZT biedt verschillende vormen van residentiële hulpverlening:

 • De Gezinshuizen zijn er voor kinderen en jongeren die aantoonbaar baat hebben bij begeleiding en/of ondersteuning binnen een gezinsklimaat met professionele begeleiding van gezinshuisouders.

 

 • Behandelgroepen (Maarsbergen)
  JOOZT heeft twee Behandelgroepen alleen voor jongens en twee gemengde groepen. Het verblijf duurt maximaal anderhalf jaar. Op het terrein is één langverblijfgroep, waar kinderen en jongeren wonen die langdurig op zorg zijn aangewezen en voor wie een pleeggezin of gezinshuis geen optie is. De leeftijd varieert van 9 t/m 18 jaar.

NB: Voor de Gezinshuizen en Behandelgroepen wordt intensief samenwerkt met twee scholen voor voortgezet onderwijs: de cluster 4-school De Sprong en Scholen Gemeenschap Maarsbergen (SGM), een reguliere vmbo-school. Beide scholen staan op het terrein van het landgoed Valkenheide waar ook de Behandelgroepen van JOOZT zijn gevestigd. Er is daarnaast een gevarieerd aanbod aan vrijetijdsbesteding, afgestemd op de (hulp)vraag.

 • Dagbehandeling (Maarsbergen) is bestemd voor jongeren (12 t/m 18 jaar) met gedragsproblemen.

 

 • Beter met Thuis’ (Vleuten) is speciaal voor kinderen en jongeren van 6 tot 14 jaar en hun familie die in de buurt van de stad Utrecht wonen. De kinderen en jongeren wonen deels thuis, deels bij ‘Beter met Thuis’. Een gezinsgroepswerker werkt intensief met zowel de kinderen en jongeren als de ouders. Het doel is altijd volledige terugkeer naar huis.

Algemene contactgegevens:

 


JOOZT, Postbus 130, 3770 AC Barneveld
T: 088 547 81 00


Bezoekadres De Glind: Postweg 80 De Glind
Bezoekadres Maarsbergen: Valkenheide 26, 3953 MD Maarsbergen


Folders

 

 

- Algemene informatie JOOZT

- Ambulant-residentiële hulpverlening 

- Behandelgroepen 
- Beter met Thuis 
- Gezinshuizen  

- Ouderbijeenkomsten

- Therapieën

- Video Interactie Begeleiding

 

- Dagbehandeling Radar (Maarsbergen) 

- Behandelgroep De Reiger (Maarsbergen)  

- Begeleid Kamer Bewonen Schaapsveld (Barneveld) 

- Fasehuis (Barneveld)

 

 - Nieuwe Perspectieven; informatie voor jongeren

 - Nieuwe Perspectieve; informatie voor professionals

 - Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer; informatie voor jongeren

 - Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer; informatie voor professionals

 

 

 

 

 

- Algemene informatie 
- Intensief Ambulante Gezinsbegeleiding

Decoration